ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA
U 2021. godini, imali smo 6 pisanih prigovora pacijenata koji su se odnosili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika i vrijeme čekanja na usluge.

Ana Perišić
diplomirana pravnica
Broj telefona: 050/ 684 - 143

Zatražite mišljenje, savjet ili informaciju
U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:

Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata, koji se nalazi u zgradi Uprave – kancelarija opštih i pravnih poslova

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih savjeta, rješavanje eventualnih nesporazuma i ocjenu osnovanosti podnijetog prigovora u roku od 5 dana.
Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, zgrada Vektre, 20000 Podgorica.

NAPOMENE:

anonimni prigovori se ne evidentiraju
prigovor se podnosi usmeno ili pismeno
prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 3 dana – prigovor i odgovor kucaju se u dva primjerka
predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi – zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava – pacijent nezadovoljan nalazom po prigovoru, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Crne Gore..