css template

Zaštitnik prava pacijenata

U 2017. godini, imali smo 9 pismenih prigovora na rad - postupak zdravstvenih radnika. Izvještaji o podnijetim prigovorima pacijenata kvartalno se podnose Ministarstvu zdravlja.image

Ana Perišić

diplomirani pravnik

Broj telefona: 050/ 486 - 224

Zatražite mišljenje, savjet ili informaciju

image

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:

 • Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata, koji se nalazi u zgradi Uprave – kancelarija opštih i pravnih poslova

 • Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih savjeta, rješavanje eventualnih nesporazuma i ocjenu osnovanosti podnijetog prigovora u roku od 5 dana.
 • Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, zgrada Vektre, 20000 Podgorica.
  • Napomene:

    

  • - anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • - prigovor se podnosi usmeno ili pismeno
  • - prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
  • - odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 3 dana - prigovor i odgovor kucaju se u dva primjerka
  • - predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi - zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava - pacijent nezadovoljan nalazom po prigovoru, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Crne Gore..

Obrazac prigovora Zaštitniku prava pacijenata.

28.05.2015. | Autor: JZU | Kategorija: NOVOST

U prilogu se nalazi Obrazac prigovora Zaštitniku prava pacijenata.

'''obrazac'''